INTRODUCTIE    


PROGRAMMA    


GEBOUW    


INTERIEUR    
 

ORGEL    


GRAFMONUMENT    


VERHUUR     


COMMISSIE     


LINKS      
 

E-MAIL     

    

     


      

NIEUWS EN MEDEDELINGEN               

  
    ------ Uit de Nieuwsbrief  27/07/17  van de fa. Pronk Bouw te Warmenhuizen -------

    DE KERK VAN OOSTHUIZEN HEEFT EEN NIEUWE TORENSPITS

    Tijdens de opname van dit project in 2016, bleek de "opengewerkte ui" op de dakruiter van de Grote Kerk
te Oosthuizen, grotendeels los te staan. Daarom was het noodzakelijk direct de losse onderdelen van deze torenbekroning vast te zetten. Vervolgens hebben we een restauratieplan voorgelegd aan de eigenaar, de gemeente Edam-Volendam.


                   

    Dit vroege voorjaar was het zover. Tijdens het verwijderen van de loodbekleding bleken de ui-vormige stijlen zodanig verrot, dat ze allemaal moesten worden vervangen.

    De nieuwe stijlen zijn gemaakt in drie delen eikenhout. Daarnaast hebben we het tafelelement (plat) van de toren vervangen en voorzien van nieuwe loodbekleding en aansluiting op het leiwerk van de trommel. De stijlen zijn ingepakt met spinvliesfolie en bekleed met 30 ponds lood. Het lood is geheel in model geklopt en zoveel mogelijk gefelst, zodat het kan uitzetten en krimpen. Een secuur ambacht en flink geklop! De ijzeren versieringen zijn door onze smid hersteld en herplaatst.

    Het was een heel mooie en bijzondere klus. De unieke combinatie van onze loodgieters/leidekkers en restauratie-timmerlieden kwam hier optimaal van pas. Met recht aandacht voor ambacht!


  
    ==================


    WEG MET DE GRIJZE VLEKKEN EN VLAKKEN !

    Aantasting van het pleisterwerk is voor bijna alle oude kerken een probleem;
    de muren zijn gebouwd op indertijd brakke grond, stenen en metselspecie zijn
    gemaakt van met zout belaste materialen en de zeewind heeft eeuwenlang
    zout water tegen de muren geblazen.
    Bij schoon metselwerk is er meestal geen probleem, maar als, na de Reformatie,
    veel muren gestuct en witgekalkt worden kan het zouthoudende vocht niet meer
    weg en worden stuck- en verflagen weggedrukt.

    Zo ook in de Hervormde of Grote Kerk van Oosthuizen.
    Een aantal jaren voor de laatste restauratie van rond 2000 zijn de muren geheel
    ontpleisterd met de bedoeling zoveel mogelijk vocht kwijt te raken; daarna is er een
    "ademende" stucklaag opgebracht, die tot nu toe goed is blijven zitten.
    Maar de witte verflaag daarop valt er op veel plaatsen toch steeds weer af en een
    remedie is nog niet gevonden.
       
    

    Of eigelijk wel:  regelmatig bijhouden, gewoon regelmatig rondkijken en direct de
    kale plekken bijwerken.
    Voor dit schema hebben wij twee ervaren en gedreven schilders gevonden die het
    bovendien een eer vinden om in dit oude historische monument te mogen werken.
    Het zijn onze kerk/huisschilders Eugène Krijger en Humphry Ridderinckhof.
    In de loop van dit jaar hebben zij de gehele kerk prachtig opgeknapt, en dat dit
    niet vanzelf gaat laten de volgende foto's wel zien.

    Ook financieel gaat het natuurlijk niet vanzelf, maar dankzij een bijdrage van € 2500
    uit het Coöperatiefonds van de Rabobank is het gelukt;  met hartelijke dank.

   
   
   
    Boven op de keuken-unit   
    voorzichtig achter het ingepakte orgel   
    en dat was nodig ook !
                                                                                         EN NU BIJHOUDEN  ! !                     Juli 2016
 
   

                                                        ======================

NIEUWSBRIEF APRIL 2016 - VERSLAG OVER 2015

Vrienden, vrijwilligers en commissieleden,

Vooraf.
U heeft ons in 2015 geholpen om de Grote Kerk in stand te houden en om verbeteringen aan te brengen. De vrienden door hun financiële ondersteuning, de vrijwilligers door mee te werken en de commissieleden door het voortouw te nemen in de organisatie van de verschillende evenementen.

Activiteiten.
Het afgelopen jaar waren er verschillende exposities en (orgel)concerten. We nodigden u per mail uit voor de openingen en de concerten. De exposities trekken veel bezoekers, maar de concerten worden minder bezocht ondanks de lovende kritieken in de pers. Er is blijkbaar in de zomer zoveel te doen en te beleven elders. We overwegen om het aantal concerten voor eigen risico en rekening te beperken. Het orgel is zeer in trek bij verschillende organisten die, soms met hun studenten, tegen een vergoeding komen spelen. Regelmatig vinden er cd-opnamen plaats, deze zijn ook in de kerk te koop. Evenals foto’s van de kerk van binnen en van buiten. De verkoop van om niet ingebrachte boeken en cd’s levert een bijdrage aan de exploitatie. We proberen te voorkomen dat de verschillende verkoopactiviteiten afbreuk doen aan het monumentale karakter van het interieur.

Dokter Ter Heide nam afscheid van zijn patiënten en de voetbalclub dineerde in gala in de kerk. Indrukwekkend was de uitreiking van de Yad Vashem onderscheiding (Rechtvaardige onder de Volkeren) door de Israëlische ambassadeur aan de kinderen van het echtpaar Schippers. In de Tweede Wereldoorlog hielpen zij vanuit de pastorie in Etersheim onderduikers. Op 4 mei is er in de kerk de herdenking van alle gevallenen vanaf het begin van de Tweede Wereldoorlog.

We zijn een zogenaamde ‘zomerkerk’ omdat er geen permanente verwarming is. Toch zijn we begin december even het huis van St. Nicolaas. Eind december is er de Kerstsamenzang en de Nachtmis, de kerk is dan wel verwarmd. Dan begint de winter en bereiden we ons voor op het programma van het volgende seizoen.

Er vinden in de zomer regelmatig kerkdiensten plaats, waarbij een traditie van bijna vijfhonderd jaar in ere wordt gehouden. Vanuit de kerk namen we afscheid van (oud)dorpsgenoten die naar het kerkhof werden gedragen.

Gebouw.
Het kerkgebouw is in de tachtiger jaren overgedragen aan de Stichting Oude Hollandse Kerken (SOHK). Er is een steeds intensievere samenwerking met Stadsherstel. Deze organisatie heeft veel expertise in huis voor het onderhoud en de exploitatie van monumentale gebouwen. De rijksoverheid heeft, onder de voorwaarde dat we een aanzienlijk deel zelf betalen, subsidie verleend voor groot onderhoud. In 2013 is 25% van het voegwerk buiten hersteld om het doorslaan van water en zouten zoveel mogelijk te beperken. We hopen dat in 2016 de rest of een gedeelte daarvan wordt hersteld. Uit eigen middelen pakken we de binnenwanden aan. Exposanten en bezoekers eisen toch een zekere uitstraling en de grijze vlakken door loslatende verf zijn geen gezicht. Twee ‘toneellampen’ brengen meer licht in het gedeelte voor de preekstoel en de dooptuin. Ook de verlichting in het koor is aangepast.

Financiering.
Zoals eerder vermeld, behoort de Grote Kerk tot de Stichting Oude Hollandse Kerken. De stichting beheert een aantal kerkgebouwen, waaronder ook de buurkerken in Kwadijk, Beets en Oudendijk. Met behulp van subsidies, giften, legaten en exploitatieoverschotten wordt het religieus erfgoed in stand gehouden. Ook wordt gekeken naar de mogelijkheid om erfgoed een andere bestemming te geven. De overheid trekt zich terug en besteedt steeds minder geld aan monumenten, terwijl het aantal monumenten juist stijgt. De spoeling wordt dun. Het is noodzakelijk, nu ook rijksmonumenten zichzelf grotendeels moeten bedruipen, om plaatselijk meer geld te verwerven. Als men in Oosthuizen geen cent meer over heeft voor de instandhouding van dit unieke en beeldbepalende monument, dan zal de overheid geen euro meer investeren.

Onze doelstelling blijft:
Het in stand houden en verbeteren van ons religieus/cultureel erfgoed de Grote Kerk van Oosthuizen en het laten functioneren van het gebouw in zijn maatschappelijke en landschappelijke omgeving door: • een verantwoord gebruik met inachtneming van de historie van het gebouw • een sluitende exploitatie. U levert daar al een bijdrage aan. Dank daarvoor! Oproep. Wij vragen u dringend om in uw naaste omgeving en netwerken uit te kijken naar mensen die een bijdrage in geld of uren willen leveren aan het realiseren van bovenstaande doelstelling. U kunt mij altijd bellen met suggesties of voor inlichtingen.

Oosthuizen, april 2016.

Jac Wessels (vz. Plaatselijke Commissie)
0299 403713 / 0652641740

--  NL18 RABO 0367 3203 98    tnv.  SOHK/Oosthuizen
 
----------------------------


 29 november 2013
De exposities in de Grote Kerk kunnen komend zomerseizoen weer bekeken
worden in mooi zacht licht. In de twee ramen in het koor waar nog helder glas
zat  (na verwijdering van de beschadigde gebrandschilderde ramen tijdens
de restauratie van de kerk rond 2000)  is nu weer glas-in-lood teruggebracht.
Met dank aan de firma "RaySem", die er in is geslaagd de juiste oude glassoorten
te vinden, en "de Glazenier" die de onderdelen keurig heeft geplaatst.
Dit alles werd mede mogelijk gemaakt door een donatie uit het Coöperatiefonds
van Rabobank Waterland en Omstreken.


        
zo was het                                                         21 secties van 20 of 25 ruitjes

        
nee, deze past niet (foto Christy Rijser)      weer als nieuw